అల్లరి పూలు

June 06, 2016
నీ వాగ్ధాన పరిమళాలతో నా హృదయం నిండి పోతోంది... ఒంటరిగా నే పాడుకుంటున్న పాట యుగళ గీతమౌతుందనీ మనస్సు చెప్తోంది!!! వెలుగుని చీకటి తర...Read More

నిశ్శబ్దం

June 06, 2016
ఒక్కోసారి నిశ్శ బ్దం భలే ఉంటుంది చీకటి శబ్దాల్ని వినిపిస్తూ.. మౌనం మాట్లాడుతుంది ఆత్మల రంగుల్ని చూపిస్తూ... చట్రం లోంచి బయట పడడం ...Read More

ఘర్ వాపసీ

June 06, 2016
మూలాలే తెలియనివాడికి... ఏసయినా.. ఈశ్వరుడయినా తేడా ఏముంది ?? కడుపు నింపే భరోసా ఇచ్చేవాడే అతనికి దేవుడు   నిన్న రాముడు   నేడు అల...Read More

ఓటమి తీరానికి..

June 06, 2016
చిగురాకుల పైకి నమ్మకాల నిచ్చెనలు   వేస్తున్న ఆశను... ఆశల్ని నిలువెత్తు నిజాలుగా మార్చగల   ఆత్మవిశ్వాసాన్ని.. అతను ఛిద్రం చేసాక , ...Read More

జీవితం

June 06, 2016
సమాంతరపు రైలు పట్టాలం మనం !! దూరానికా దగ్గరకా   ఎప్పటికీ తెలియని ప్రయాణం. కొన్ని క్షణాలు ఆశల తెరలు … అంతలోనే అగాధాల నిరాశలు ! ...Read More