నువ్వూ.. నేనూ

June 05, 2017
ఖిల్‌తే హై గుల్ యహా... ఖిల్ కె బిఖర్ నె కో... మిల్‌తే హై గుల్ యహా... మిల్‌కే బిఛడెనే కో... బయట వెన్నెల కురుస్తోంది.   ఆకుపచ్చని నీడల మధ్య ...Read More

వాకిలి

June 04, 2017
అనుకున్నప్పుడల్లా పురివిప్పి నేల మీద నాట్యమాడేలా వర్షమొకటి స్వేచ్ఛని రాసుకునే పచ్చందం అలముకోవాలి తెలిమంచు అభిషేకంలో సేద తీరి ...Read More