ఎన్నాళ్ళిలా ?

February 29, 2016
అవ్యక్త గా పరిత్యక్తగా అహల్యగా అయోనిజగా స్త్రీత్వపు కొలమానంగా వంచిత శాకుంతల వారసురాలిగా ఎన్నాళ్ళిలా? ధరణంత సహనమన్నారు!!!… నిజమేననుకుని మురి...Read More