ఆమె... అతడు

March 01, 2016
ఆమె.... ఆకాశ హర్మ్యం ఎక్కి చుక్కల పువ్వుల్ని తెంపి జల జలా మనసులో పోసి... అతని వంక చూసి గల గలా నవ్వుతుంది. అతను... హృదయంలో గుత్తులక...Read More