నువ్వు లేని రోజు...

December 23, 2016
నువ్వు లేని రోజు... మాట్లాడని రోజు.. ఏంచేస్తాను నేను.. నాకిప్పటికీ ఆశ్చర్యమే… బహుశా నీ మౌనంలో నా హృదయాన్ని నింపుకుని ప్రాణాలుగ్...Read More

మహార్ణవం

December 23, 2016
తనలో తాను నిర్మించుకున్న అంతఃపురంలో రాణివాసపు లెక్కల తీరులో బంధాలన్నీ తారుమారవుతూ  ఒక స్వార్థం రెక్కతొడుగుతున్న సవ్వడిలో  విలువల విధ్వ...Read More

ఊపిరి కొసనే

December 23, 2016
ఉండుండీ అలికిడి చేసే జ్ఞాపకంలాంటి సెలయేరులా వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక ముద్రని వదిలే జలపాతంలా ఎండమావి అంశతో ఆచూకీ ఇస్తుంటాడతను తెలిసీ తెలియని ...Read More

స్వేచ్ఛ

December 23, 2016
స్వేచ్ఛ వీస్తున్న ఉదయం ఒక్కటి  విరామం కోసం ఆగినట్లుంది  చిలుక పలుకుల ఇంధనంతో  రోజంతా వసంతాన్ని గానవించడానికి.... Read More