గువ్వ

February 22, 2017
అమ్మ రెక్కల సవ్వడి వింటూ పెరిగిన గువ్వ అనుకుంటా... గూడు దాటి సంబరంగా రెక్క విప్పింది అమ్మ పెదవులపై నవ్వుల ధీమా అవుతూ! Read More

హత్య అంటే ?

February 12, 2017
హత్య అంటే దేహాన్ని నిర్మూలించటమేనా? హంతకులంటే దేహాస్తిత్వాన్ని చిదిమేసిన వాళ్ళేనా? లోలోన… బహుశా అది నాలోనో, నీలోనో, తనలోనో బయటకంటూ తెలియకు...Read More

దేహం నిదానించిన చోట

February 06, 2017
అలముకుంటున్న కలతల తడి సంకేతాల భాషని కంటికి అంటనివ్వకలా నీ ప్రతి కలనూ కన్నీరుగా కార్చేస్తుంది గుండెని కొలిమిలా రగిలిస్తుంది క్షణక్ష...Read More

కాంతి

February 04, 2017
ఆకాశం నవ్వినప్పుడల్లా   అవకాశం చిగురిస్తున్నట్లుంటుంది కమ్మేసిన ఉదాసీనతలన్నీ కరిగిపోతున్న చప్పుడవుతుంది మూసేసిన కనుపాపలు చూస్తున్న ...Read More