ఒక సారి ఆలోచించండి!!

January 30, 2016
'కాళ్ళ మీదకి బొట్లు బొట్లుగా రక్తం కారుతుండగా నేను చేస్తున్న ఈ పరుగు... నొప్పి, కడుపు మెలిపెడుతున్న భాద ఉన్నా సరే అది బైటికి కనబడనీయక...Read More

ఒండ్రు మట్టి - ఓ తీర గ్రామం - యేభై యేళ్ళ కధ - నల్లూరి రుక్మిణి

January 28, 2016
ఏ కాలం లో అయినా సామాజిక పరిమాణాలను సాహిత్యకరించరడం రచయితకు పెద్ద సవాలు. అయినా నిత్య చలలనశీలమయిన సమాజ పరిణామాన్ని పట్టించుకోని , వ్యాఖ్యాని...Read More