చెరి సగం.. ఆపై సగం

July 01, 2016
భాగాలూ.. శేషాలూ మాకు తెలీదు కూడికలూ తీసివేతలు మా జీవితం కాదు.. లెక్కలూ.. ఎక్కాలూ మేం నేర్చుకోలేదు!! నువ్వు సగం.. నేను సగం.. చెరి సగం...Read More

ఈ కూడలే నీ నిజం

July 01, 2016
ఈలోకంలో ఎవరు ఎవర్నీ మోసం చెయ్యరు.. బదులుగా ఒక అద్దాన్ని తోడుగా ఇచ్చి వెళతారు.. అందులో చిత్రంగా.. నీకు నువ్వు కనపడవు.. ఇన్నాళ్ళూ నువ్వు ...Read More

ఆనందార్ణవం

July 01, 2016
ఒక్కసారి ఇటు రండి!! ఆనందానికి అర్ధం తెలుసుకుందాం.... ఎండిపోయిన గుండెలను వర్షం నీళ్ళతో తడుపుకుందాం! ప్రకృతి చేస్తున్న జుగల్బందీలో మన...Read More

వైకుంఠపాళి

July 01, 2016
క్షణం తీరిక లేకుండా నిరంతరం సాగే పరుగు పందెంలో ఓటమీ లేదు... గెలుపూ రాదు రాత్రంతా ఆశల్ని కని అలసిన కలలు సూర్యోదయం తలుపు తట్టగానే మాయమ...Read More

కొత్త కాదు

July 01, 2016
మరచిపోవాలనుకున్నదేదో....   మరచిపోతే మరణిస్తాననుకున్నదేదో   తిరిగి తిరిగి వృత్తంగా జీవితాన్ని ఆవృతం చేస్తూ   మనసుపొరల్లో నింపాదిగా కదులు...Read More