అర్ధ చంద్రుడు

August 11, 2017
బయట అర్ధ చంద్రుడు కొబ్బరి చెట్టు వెనక నుంచి తొంగి చూస్తున్నాడు. ఒక వేపు ఎగిసిపడుతున్న సముద్రం.. మరో వైపు మసక వెన్నెల్లో మెరుస్తున్న రెల్లు...Read More

ఇదిగో ఇలా...

August 11, 2017
ఓపలేని దుఃఖం. ఆగ్రహం లోలోపల లుంగలు చుట్టుకుని మనల్ని కుదిపేసి ఏ దిగంతాల అంతాలకో మనల్ని విసిరేసినప్పుడు మనల్ని మనం గాయపరచుకుని.. మనమే లేపనం...Read More