వానొస్తద..

December 28, 2017
ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్ని వర్షాలైనా చూడనీ..   ప్రతీ చినుకూ కొత్తేనాకు. వానలో ఉన్న అందం అది. ఇప్పుడైతే మరీ. ఎందుకంటే, ఇలా ఒకానొక వర్ష...Read More

నాకు సైతం..

December 28, 2017
మనం ఎవరం ఎప్పటికీ అతీతులం కాము ఎప్పుడో ఒకప్పుడు.. ఎక్కడో ఒకచోట. చాలా మందికి చిన్నతనంలో కొందరికి యవ్వనంలో... ఇదే చివరిదన్న ఆశా లేదు., ఇక ఎప...Read More